Dialoogsessie

Gecontroleerd op 15 juni 2020

Webinar 'In dialoog met Philips Pensioenfonds'

Op dinsdag 9 juni vond de live uitzending plaats van onze interactieve online dialoogsessie. Op deze pagina kunt u de opname van dit webinar terugkijken. Het is in deze opname niet meer mogelijk om deel te nemen aan de poll-vragen of direct een vraag te stellen. Heeft u een vraag? Stuur deze dan naar algemeenbestuur.ppf@philips.com

De opname van het webinar is ondertiteld. U kunt zelf aangeven of u de opname met of zonder Nederlandse of Engelse ondertiteling terug wilt kijken. Ga hiervoor in het videoscherm naar de button 'cc' en kies daar de gewenste ondertiteling.

Om deze functionaliteit te gebruiken, moeten de cookies worden geaccepteerd.

Terugkijken: dialoogsessie 2019

Webinar 'In dialoog met Philips Pensioenfonds'

In 2019 vond het tweede webinar 'In dialoog met Philips Pensioenfonds' plaats. U kunt de opname van deze sessie hieronder terugkijken.

Om deze functionaliteit te gebruiken, moeten de cookies worden geaccepteerd.

Welke vragen zijn er in 2019 gesteld?

Gestelde vragen

 • In de toelichting tijdens het webinar werd gesproken over een opbouw van 1,85%. Waarvan is dat 1,85%?

  U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Want over € 14.484 bouwt u (2019) geen pensioen op. De reden van de toepassing van dit ‘drempelbedrag’ (de zogenoemde franchise) is dat u van de overheid ook al een basispensioen ontvangt, de AOW. Over het brutoloon (tot maximaal € 107.593) min het drempelbedrag bouwt u elk jaar 1,85% aan ouderdomspensioen op. Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Voor de periode tot en met 2021 is de kans dat het opbouwpercentage lager zal zijn dan 1,85% uiterst klein.

 • Zijn er risico’s verbonden aan rentederivaten bij een stijgende rente?

  Bij een stijgende rente worden rentederivaten minder waard. Het vermogen van Philips Pensioenfonds daalt daardoor. Daar staat tegenover dat de waarde van de pensioenverplichtingen (het totaal aan pensioenen dat wij, nu en in de toekomst, moeten uitbetalen) daalt als de rente stijgt. De verplichtingen dalen daarbij harder dan het vermogen. Dat zorgt ervoor dat de dekkingsgraad van het Fonds, die de verhouding weergeeft tussen het vermogen en de verplichtingen, stijgt. Door rentederivaten neemt de dekkingsgraad minder hard toe bij een stijgende rente.

 • Is het pensioen nog gegarandeerd, zoals in het verleden altijd gecommuniceerd is?

  Er is nooit sprake geweest van een gegarandeerd pensioen. In bepaalde omstandigheden, als de financiële gezondheid van het Pensioenfonds slecht is, is verlaging van pensioenen altijd mogelijk. Overigens achten wij de kans klein dat wij uw pensioen de komende jaren moeten verlagen. Verlaging van uw pensioen is namelijk pas aan de orde als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%.

 • Kan ik uitrekenen hoe groot mijn pensioengat is op basis van de afspraken in het pensioenakkoord?

  Helaas is daar nog geen mogelijkheid voor. Er is bovendien ook nog geen definitief pensioenakkoord. Duidelijk is dat door het schrappen van de doorsneepremie, vrijwel alle pensioenopbouwers met een pensioentekort te maken krijgen (en dan met name diegenen met een leeftijd tussen 40 en 55 jaar). Maar hoe dat tekort opgevuld wordt, moet nu binnen een (landelijke) stuurgroep nader uitgewerkt worden. Een eerste stap is om inzichtelijk te krijgen wat het pensioenakkoord voor individuen betekent. Philips Pensioenfonds zal via de Pensioenfederatie aanhaken bij deze overleggen en de eigen deelnemers ook informeren als hier nieuwe informatie uit naar voren komt.

 • De indexatie voor pensioenontvangers is gebaseerd op de afgeleide consumentenprijsindex (CPI). Waarom wordt niet geïndexeerd op basis van de CPI? Is dat een plicht of een keuze van het Pensioenfonds?

  Philips Pensioenfonds streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen in verband met prijsstijgingen. Wij gaan daarvoor uit van de ‘afgeleide’ consumentenprijsindex die gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dit cijfer zijn prijsontwikkelingen als gevolg van wijzigingen in productgebonden belastingtarieven niet meegenomen. De meeste pensioenfondsen gaan – net als Philips Pensioenfonds – uit van de afgeleide prijsindex, omdat zij anders zouden moeten compenseren voor prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Dat is ook de reden voor Philips Pensioenfonds om de afgeleide CPI als maatstaf voor indexatie te gebruiken.

 • Hoe en door wie wordt het beleid voor verantwoord beleggen bepaald? Wat is daarbij de inbreng van deelnemers? Waar is te zien welke beleggingen zijn uitgesloten? Wat kost, financieel gezien, maatschappelijk verantwoord beleggen?

  Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Philips Pensioenfonds. Dat geldt ook voor het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. In het Bestuur zijn de pensioenopbouwers en de pensioenontvangers vertegenwoordigd en zij beslissen dus mee over het beleid. Maar we vragen ook regelmatig aan willekeurige deelnemers in onze onderzoeken hoe zij denken over ESG (Environmental, Social, Governance)-aspecten en beleggen.

  Onderdeel van het ESG-beleid is ‘uitsluiting’. Hierin is vastgelegd dat wij niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, bedrijven die tabaksproducten maken en in ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global-principles. Meer informatie over ons uitsluitingsbeleid is te vinden op www.philipspensioenfonds.nl/esg.

  Onze vermogensbeheerder BlackRock zorgt voor de uitvoering van ons ESG-beleid. Dat doen zij ook voor andere klanten. De kosten voor deze uitvoering vallen onder de algemene vergoeding die wij aan de vermogensbeheerder betalen. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat het ESG-beleid op lange termijn
  bijdraagt aan een goed rendement.

 • De Pensioenplanner geeft een te hoog nettopensioen weer, omdat de heffingskortingen dubbel worden verrekend (zowel bij AOW als bij het pensioen). Waarom wordt dit niet aangepast?

  Uitgangspunten bruto-netto berekening in de Pensioenplanner

  Voor de berekening van het netto-pensioen hanteert de Pensioenplanner de volgende uitgangspunten:
  a) De Pensioenplanner rekent de belasting voor het Philips-pensioen en de AOW apart uit. De inkomens worden dus niet bij elkaar opgeteld.
  b) De Pensioenplanner past de loonheffingskorting toe op het hoogste inkomen (uw Philips-pensioen of AOW).

  Berekening Pensioenplanner sluit aan bij praktijk na pensioeningang

  De bruto-netto berekening in de Pensioenplanner gebeurt aan de hand van de module die ook gebruikt wordt bij de uiteindelijke toekenning en uitbetaling van het pensioen. U ontvangt uw pensioeninkomen straks van (minimaal) twee verschillende uitkeringsinstanties (enerzijds AOW en anderzijds uw pensioen van Philips Pensioenfonds). Op het moment van uitbetaling houdt elke uitkeringsinstantie belasting in over uw pensioeninkomen. Dat betekent dat u (mogelijk) te weinig belasting betaalt, als u met uw totale inkomen in een hogere belastingschijf valt. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt dat verrekend.

  Inzicht in uw uiteindelijke netto-pensioen

  Wij begrijpen dat het bij de keuze voor een pensioenleeftijd belangrijk is om goed inzicht te krijgen in het totale inkomen dat u uiteindelijk ontvangt. Daarvoor wijzen wij u graag op de mogelijkheid om uw totale inkomen na pensionering te bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze overheidswebsite geeft uw totale pensioeninkomen weer en geeft hierbij ook een netto-bedrag. Mijnpensioenoverzicht.nl telt bij het berekenen van het nettopensioen wel alle inkomens bij elkaar op en geeft dus een beter beeld van uw uiteindelijke totale netto-inkomen na belastingaangifte. Ook wordt daar, in tegenstelling tot in de Pensioenplanner, rekening gehouden met de AOW-vakantietoeslag van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoeveel investeert het Pensioenfonds specifiek in zaken die de energietransitie bevorderen?

  Philips Pensioenfonds heeft niet gekozen voor impactbeleggen. Dat wil zeggen het doelbewust selecteren van bedrijven die de energietransitie bevorderen. Doordat Philips Pensioenfonds een aandelenportefeuille heeft met een wereldwijde spreiding, beleggen we ook in voorlopers op dit gebied. Maar het betekent ook dat in onze portefeuille achterblijvers zijn opgenomen. Met deze bedrijven gaan we de dialoog aan als onderdeel van ons engagement-beleid. Meer over dit onderdeel van ons ESG-beleid leest u op onze website: www.philipspensioenfonds.nl/esg.

 • Mijn zorg is dat mensen die al jarenlang voor hun pensioen betaald hebben, straks hun pensioen mislopen. Zorgt u ervoor dat wij ons pensioen ook daadwerkelijk ontvangen?

  Wij begrijpen dat actuele ontwikkelingen deze zorg bij u oproepen. Maar belangrijk om te weten is dat er straks gewoon pensioen voor u is! De totale pensioenpremie die u en uw werkgever betalen, beheren en beleggen wij voor uw pensioenopbouw. Dat doen wij ook voor uw collega’s. Oftewel: voor elke medewerker is een stukje van het totale vermogen bestemd voor zijn of haar pensioen. Op die manier zorgen wij ervoor dat u ook een inkomen heeft voor de periode van gemiddeld 20 tot 25 jaar die u na uw pensionering niet meer werkt, maar waarin u wel een inkomen nodig heeft.

 • Wanneer gaat de pensioenleeftijd weer omhoog?

  Voor het verhogen van de pensioenleeftijd zijn regels vastgesteld. Daarbij is een verhoging van de pensioenleeftijd afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat dit niet aan de orde is vóór 2025.

 • Waarom wordt er geen uitleg gegeven over de wijze waarop het pensioen met leeftijd 67 is omgezet naar 68 jaar?

  In juni 2019 ontvangt u als pensioenopbouwer uw Pensioenoverzicht 2019. Op dit pensioenoverzicht is uw pensioen omgezet naar 68 jaar. Bij het overzicht ontvangt u een toelichting waarin is omschreven hoe de omzetting heeft plaatsgevonden. Belangrijk om te weten is dat de waarde van uw pensioen voor en na de omzetting aan elkaar gelijk is (in jargon: ‘actuarieel neutraal’ is). Ook kunt u met een tool op onze website voor uw eigen situatie inzicht krijgen in de wijze waarop de omzetting is uitgevoerd. U vindt deze tool op www.philipspensioenfonds.nl/uniformpensioenoverzicht.

 • Wat is uitruil van pensioen voor alleenstaanden?

  Naast ouderdomspensioen bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Dat betekent dat uw partner een inkomen ontvangt als u overlijdt. De hoogte van het nabestaandenpensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht.

  Gaat u met pensioen en heeft u geen partner? dan ruilen wij het opgebouwde nabestaandenpensioen volledig in voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

  Als u wel een partner heeft, kunt u er ook voor kiezen om het opgebouwde nabestaandenpensioen (gedeeltelijk) in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dit kan een keuze zijn als uw partner zelf een toereikend inkomen heeft. Als u volledig afziet van het nabestaandenpensioen, heeft uw partner na uw overlijden geen recht meer op een nabestaandenpensioen. U heeft dan wel recht op een hoger ouderdomspensioen zo lang u leeft.

 • Het maximale opbouwpercentage op 67 jaar is lager dan de 1,85% bij 68 jaar. Ik zou andersom verwachten immers opbouwperiode is 1 jaar korter en ‘dus’ duurder per opbouwjaar (om een gelijk pensioen op te bouwen). Kunt u dit uitleggen?

  Het fiscaal maximaal opbouwpercentage bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar bedraagt 1,875%. Bij een pensioenrichtleeftijd 67 jaar hanteert de Belastingdienst een maximaal opbouwpercentage van 1,738%. Dat is lager dan genoemde 1,875%, omdat het ouderdomspensioen bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar een jaar langer uitgekeerd moet worden.

  Het is inderdaad zo dat er bij pensioenrichtleeftijd 68 jaar een jaar langer pensioen wordt opgebouwd. Daarmee wordt er meer pensioen opgebouwd dan bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Dat zou het duurder maken. Maar daarvoor moet een werknemer ook een jaar langer werken. De Belastingdienst kijkt echter naar de pensioenopbouw per dienstjaar.

 • Houden jullie met een nieuwe pensioenuitvoerder rekening met een mogelijke overgang naar individuele potjes?

  Jazeker, flexibiliteit om in de toekomst ook andersoortige pensioenregelingen te kunnen uitvoeren is één van de belangrijkste selectiecriteria in het zoekproces naar de pensioenuitvoerder vanaf 2021.

 • Blijven Signify-medewerkers deelnemer bij Philips Pensioenfonds?

  Tot en met 2021 blijven medewerkers van Signify in elk geval deelnemer bij Philips Pensioenfonds. Voor de periode daarna is hierover nog geen besluit genomen. Dat hangt ervan af wat de onderneming daarover gaat beslissen.

 • Meer laden...

Boven