Indexatiebeleid

Gecontroleerd op 27 mei 2019

De waarde van uw pensioen behouden

Wij streven ernaar uw pensioen jaarlijks te verhogen

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. Dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’.

Overzicht indexaties

In hoeverre is uw pensioen de afgelopen jaren verhoogd door indexatie?

Overzicht Indexaties

In 2019 is uw pensioen gedeeltelijk verhoogd

Indexatiepercentage bedraagt 75% van onze ambitie

Het Algemeen Bestuur van het Fonds heeft besloten om op 1 april 2019 uw pensioen te verhogen door indexatie. In 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds namelijk naar 119,8%. Met deze dekkingsgraad kunnen wij 75% van onze indexatie-ambitie waarmaken. Dit betekent het volgende:

 • Pensioenontvangers en premievrije polishouders
  Voor pensioenontvangers en premievrije polishouders is onze indexatie-ambitie gelijk aan de prijsinflatie volgens de afgeleide consumentenprijsindex. Het afgelopen jaar steeg deze index met 1%. De verhoging van de ingegane en premievrije pensioenen per 1 april 2019 is 0,75%.
 • Huidige pensioenopbouwers
  Voor de huidige medewerkers die pensioen opbouwen in het flex pensioen is het onze indexatie-ambitie om het opgebouwde pensioen te verhogen met de looninflatie, die het afgelopen jaar 3% bedroeg. De verhoging van de opgebouwde pensioenen per 1 april 2019 is 2,25%.

Indexatiebeleid in het kort

Wilt u weten wanneer uw pensioen kan worden verhoogd? Lees dan deze informatie

Indexatieambitie

Geld wordt ieder jaar minder waard als prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde bedrag minder kopen dan het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Philips Pensioenfonds probeert daarom uw pensioen jaarlijks te verhogen in verband met prijsstijgingen. Voor pensioenopbouwers is de ambitie om de opgebouwde pensioenen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips (ook voor medewerkers van Signify). Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat indexatie geen vanzelfsprekendheid is.

Meer over Indexatieambitie

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds is precies vastgelegd wanneer indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, die weergeeft hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. En als er geïndexeerd wordt, geeft de hoogte van diezelfde dekkingsgraad aan in welke mate uw pensioen kan meestijgen met de loon- of prijsstijgingen. 

Meer over Indexatiestaffel

Indexatie pensioenopbouwers

Voor medewerkers van Philips en Signify die op dit moment pensioen opbouwen, streeft het Pensioenfonds naar jaarlijkse verhoging van de opgebouwde pensioenen. Dat is belangrijk, zodat uw pensioen zijn waarde behoudt voor het moment dat u het gaat ontvangen.

Meer over Indexatie pensioenopbouwers

Indexatie pensioenontvangers

Voor diegenen die op dit moment een pensioeninkomen van Philips Pensioenfonds ontvangen, streeft het Pensioenfonds naar jaarlijkse verhoging van de pensioenen. Dit geldt ook voor degenen met premievrij pensioen (oud-medewerkers, die nog pensioen hebben bij het Fonds dat later tot uitkering komt).

Meer over Indexatie pensioenontvangers

Wilt u nog meer weten?

Veelgestelde vragen

 • Is er een verschil in de verhoging van de ingegane en de nog niet ingegane pensioenen?

  Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om de ingegane en premievrije pensioenen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 was dit 1%.

  Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om de opgebouwde pensioenen van medewerkers die nog in dienst zijn van Philips en Signify jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips. Het afgelopen jaar was dit 3%.

  Als het Algemeen Bestuur besluit om de opgebouwde pensioenen te verhogen, gebeurt dat voor de meeste deelnemers jaarlijks op een vast moment (op 1 april).

  In 2019 is er een verschil in indexatie van de pensioenontvangers en de premievrije polishouders en van de medewerkers die nu pensioen opbouwen. De ingegane en premievrije pensioenen zijn verhoogd met 0,75%; de prijsinflatie was 1%. De opgebouwde pensioenen van de huidige medewerkers van Philips en Signify zijn verhoogd met 2,25%; de looninflatie was 3%. In beide gevallen is dat 75% van de ambitie.

 • Wat betekent het dat wordt uitgegaan van de ‘afgeleide’ consumentenprijsindex?

  Philips Pensioenfonds streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen in verband met prijsstijgingen. Wij gaan daarvoor uit van de ‘afgeleide’ consumentenprijsindex die gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dit cijfer zijn prijsontwikkelingen als gevolg van wijzigingen in productgebonden belastingtarieven niet meegenomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de btw-verhoging van afgelopen januari niet is meegenomen in het indexatiepercentage per 1 april 2019. De meeste pensioenfondsen gaan overigens – net als Philips Pensioenfonds – uit van de afgeleide prijsindex, omdat zij anders zouden moeten compenseren voor prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

  Voor de btw-verhoging van januari heeft de overheid overigens zelf wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Deze wijzigingen zijn bedoeld om te compenseren voor de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

 • Waarom steeg de afgeleide CPI zo weinig ten opzichte van de inflatiecijfers die ik in de media hoor?

  In de periode januari 2018 – januari 2019 was er sprake van een fors verschil tussen de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex (afgeleide CPI) en de ontwikkeling van de ‘gewone’ consumentenprijsindex (CPI). Dit komt door de verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, die wel is meegenomen in de CPI, maar niet in de afgeleide CPI. In de media hoort u meestal de inflatiecijfers die gebaseerd zijn op de ‘gewone’ consumentenprijsindex, de CPI. De indexatie bij Philips Pensioenfonds is gebaseerd op de afgeleide CPI (zie ook voorgaande vraag).

  Wat is het verschil tussen de afgeleide CPI en CPI?
  De CPI meet de gemiddelde prijsverandering van een standaardpakket goederen en diensten van huishoudens, inclusief stijgingen als gevolg van wijzigingen in productgebonden belastingen. In de afgeleide CPI worden prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in productgebonden belastingen niet meegenomen. Dit betekent onder andere dat de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% op 1 januari 2019 geen invloed heeft op de afgeleide CPI en daarom ook niet is meegenomen in de indexatie per 1 april 2019. Zouden we dat wel doen, dan zou Philips Pensioenfonds moeten compenseren voor prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Veruit de meeste pensioenfondsen kiezen ervoor om uit te gaan van de afgeleide CPI.

  Maatregelen van de overheid
  Voor de btw-verhoging van januari heeft de overheid zelf wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Deze wijzigingen zijn bedoeld om te compenseren voor de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Dat betekent dat u over uw totale pensioeninkomen (inclusief AOW) minder belasting betaalt, waarmee de overheid geprobeerd heeft om uw koopkracht op peil te houden.

 • Hoeveel bedraagt de totale gemiste indexatie?

  Vanaf 2011 tot heden is geen (volledige) indexatie toegekend. Het Algemeen Bestuur heeft een ambitie om volledige indexatie toe te kennen ter grootte van de prijsinflatie voor pensioenontvangers en ter grootte van de looninflatie voor pensioenopbouwers. Kijkend naar de afgelopen jaren, is tot en met 2019 ten opzichte van die ambitie een totale indexatie gemist van:
  - 9,8% voor pensioenontvangers en premievrije polishouders
  - 13,7% voor huidige medewerkers van Philips en Signify die pensioen opbouwen in het flex pensioen (cao en senior directors)
  - 15,6% voor huidige medewerkers van Philips en Signify die pensioen opbouwen in het flex pensioen (executives)

 • Is inhaalindexatie mogelijk?

  Ja, dat behoort tot de mogelijkheden. Besluitvorming hierover vindt plaats binnen het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad boven 123% ligt, kan inhaalindexatie worden gegeven. Dit mag dan alleen in kleine stapjes. Elk jaar mag het Pensioenfonds u een inhaalindexatie geven van eenvijfde deel van het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven 123% ligt. Een voorbeeld: als de beleidsdekkingsgraad 128% is, dan mag in dat jaar een inhaalindexatie van maximaal 1% (= 1/5 x 5%) worden gegeven. Dus als de totale gemiste indexatie 6,5% bedraagt, dan duurt het bij een continue beleidsdekkingsgraad van 128% 6,5 jaar voordat de gehele achterstand is ingehaald. Anders gezegd: er is gedurende 6,5 jaar een beleidsdekkingsgraad van 128% nodig, om de achterstand van 6,5% volledig te kunnen inhalen.

 • Wanneer kan inhaalindexatie plaatsvinden?

  Uw pensioen is in de afgelopen jaren niet volledig meegegroeid met de prijzen. U heeft daarmee een indexatie-achterstand opgelopen. Deze gemiste indexatie kan worden ‘ingehaald’ als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 123%. Inhaalindexatie mag alleen in kleine stapjes worden gegeven. Elk jaar mag het Pensioenfonds u een inhaalindexatie geven van 1/5 deel van het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven 123% ligt. Een voorbeeld: als de beleidsdekkingsgraad in enige jaar 128% is, dan mag in dat jaar een inhaalindexatie van maximaal 1% (= 1/5 x 5%) worden gegeven. Deze begrenzing komt voort uit de wet.

 • Waarom is de indexatie voor pensioenopbouwers van belang?

  Het flex pensioen van Philips Pensioenfonds is een collectieve beschikbare premieregeling met een onderliggende middelloonambitie. Vanwege de middelloonambitie is de hoogte van de pensioenuitkering niet alleen afhankelijk van het gemiddelde loon tijdens het werkzame leven, maar ook van de mate waarin tijdens de opbouwfase het opgebouwde pensioen wordt aangepast. Zo houdt het pensioen op langere termijn zijn waarde.

 • Het uitgangspunt is toch altijd een waardevast pensioen geweest?

  Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om de ingegane pensioenen jaarlijks te verhogen. De indexatie van de ingegane pensioenen is daarbij wel voorwaardelijk. Dat is het ook altijd geweest. Die voorwaardelijkheid betekent dat het Pensioenfonds niet verplicht is om uw pensioen te verhogen. Of en in welke mate deze verhoging plaatsvindt, is afhankelijk van besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Daarbij beoordeelt het bestuur onder meer of en in hoeverre een verhoging verantwoord is, gelet op de financiële gezondheid van het Fonds en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen daarin. Philips Pensioenfonds neemt ook in alle persoonlijke informatie over indexatie (wettelijk verplichte) teksten op om duidelijk te maken dat de indexatie van uw pensioen geen vanzelfsprekendheid is.

 • Welke verschillende dekkingsgraden zijn er en op welke dekkingsgraad wordt de indexatie gebaseerd?

  De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Op onze website vindt u drie dekkingsgraden terug. Om te bepalen of uw pensioen verhoogd kan worden door indexatie is de ‘beleidsdekkingsgraad’ van belang.

  - Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

  - Beleidsdekkingsgraad
  Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

  - Vereiste dekkingsgraad
  De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

   

 • Meer laden...

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven