Indexatieambitie

Indexatie-ambitie

Het Algemeen Bestuur doet er alles aan om verhoging van uw pensioen door indexatie in de toekomst mogelijk te maken. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat we als pensioenfonds sterk afhankelijk zijn van de externe ontwikkelingen. Een garantie kunnen wij u daarom helaas niet geven. Maar het Algemeen Bestuur streeft ernaar u een pensioen te bieden dat op lange termijn zijn koopkracht behoudt. Ofwel, dat het belangrijk is uw pensioen te kunnen verhogen door indexatie. Met de 'ambitie' legt het Algemeen Bestuur vast wat de 'pensioen'-doelstelling is van Philips Pensioenfonds. U leest hier wat de ambitie concreet betekent voor pensioenontvangers en pensioenopbouwers.


Ambitie pensioenontvangers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie, uitgedrukt in de afgeleide consumentenprijsindex. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgeleide consumentenprijsindex worden, anders dan in de 'gewone' consumentenprijsindex, de veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak), gemeentelijke belastingen en subsidies niet meegenomen. Dit komt neer op prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds is van oordeel dat het niet op de weg ligt van het Fonds om de effecten van overheidsmaatregelen te compenseren. De verhoging van uw pensioen bij Philips Pensioenfonds (op basis van de ambitie) wijkt dan ook consequent, veelal licht, af van de prijsstijgingen volgens de 'gewone' consumentenprijsindex. Veruit de meeste pensioenfondsen hanteren, net als Philips Pensioenfonds, de afgeleide consumentenprijsindex.


Ambitie pensioenopbouwers

Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de collectieve cao-schaalaanpassing binnen Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Als het Algemeen Bestuur besluit om uw opgebouwde pensioen te verhogen, gebeurt dat voor deelnemers aan het flex pensioen jaarlijks op een vast moment (op 1 april).


Verwachtingen voor de komende jaren

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds (uitgedrukt in de ‘beleidsdekkingsgraad’). Ons beleggingsbeleid is erop gericht om de beleidsdekkingsgraad verder te laten stijgen. Maar hoe deze zicht ontwikkelt, is ook afhankelijk van moeilijk voorspelbare factoren zoals renteontwikkelingen en aandelenkoersen. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, kan het zo zijn dat Philips Pensioenfonds uw pensioen niet of niet volledig kan verhogen door indexatie. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als de beleidsdekkingsgraad daarna weer stijgt tot boven een bepaald niveau, kan eventuele gemiste indexatie worden ingehaald. 

Voor de komende jaren verwachten wij dat de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg blijft, dat wil zeggen boven 110%, om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen. Voor volledige indexatie moet de beleidsdekkingsgraad verder stijgen naar 123%. Overigens achten wij de kans klein dat wij uw pensioen de komende jaren moeten verlagen. Verlaging van uw pensioen is namelijk pas aan de orde als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%. 

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel ligt vast bij welke beleidsdekkingsgraad gehele of gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden.

Meer over Indexatiestaffel

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven