Pensioen 123

Gecontroleerd op 23 maart 2020

Pensioen 123

U bouwt pensioen op in het flex pensioen van Philips Pensioenfonds. In dit Pensioen123 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 123 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op MijnPPF, Mijnpensioenoverzicht.nl en op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Wij beleggen uw pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde manier. Meer hierover leest u hier.

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
 • Laag 1: u leest in het kort de belangrijkste informatie over het flex pensioen.
 • Laag 2: door op de + te klikken, vindt u meer informatie over het onderwerp.
 • Laag 3: u heeft de mogelijkheid om documenten te openen met gedetailleerde informatie over de pensioenregeling en het Fonds.

Pensioen 123

Print hier laag 1 van Pensioen 123.

Download

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

 • Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

  Laag 2

  Ouderdomspensioen
  Via Philips of Signify bent u deelnemer aan het flex pensioen van Philips Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

  Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Philips Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 68 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

  De pensioenregeling waaraan u deelneemt, is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,85% aan ouderdomspensioen op. Het opbouwpercentage van 1,85% kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn.

  Let op!
  De opbouw van pensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 110.111. Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

  Rekenvoorbeeld
  Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,85% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 185 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhoging (indexatie).

   

  Laag 3

  Wilt u meer weten over onze huidige pensioenregelingen, dan vindt u deze op onze downloadpagina. 

  Ga naar 'Downloads'
 • Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen en uw kinderen krijgen wezenpensioen.

  Laag 2

  Nabestaanden- en wezenpensioen
  Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook nabestaandenpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een nabestaandenpensioen en uw kinderen jonger dan 21 jaar krijgen een wezenpensioen.

  Het nabestaandenpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Philips Pensioenfonds pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

  De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Voor kinderen van wie beide ouders zijn overleden (volle wezen) wordt het wezenpensioen verdubbeld.

  Let op!
  De opbouw van het nabestaanden- en wezenpensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 110.111. Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan heeft uw werkgever voor u een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Deze verzekering stopt als u uit dienst gaat. Wilt u meer weten over deze verzekering? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

  De hoogte van het nabestaandenpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Lees meer over het nabestaanden- en wezenpensioen in de brochure ‘Pensioen voor partner en kinderen’.

  Nabestaandenuitkering van de overheid
  Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl

  Krijgt uw partner geen (volledige) Anw-uitkering van de overheid? Dan kunt u bij ons een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

   

  Laag 3

  De brochure ‘Pensioen voor partner en kinderen’ en het formulier 'Anw-hiaatverzekering' vindt u op onze downloadpagina. 

  Ga naar 'Downloads'
 • Gaat u uit dienst wegens arbeidsongeschiktheid? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. U betaalt zelf geen premie meer. Daarnaast heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Laag 2

  Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
  Als uw dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt de opbouw van uw pensioen ook gedeeltelijk voortgezet. Voor dat deel bent u geen premie verschuldigd.

  Zolang u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen, totdat u 68 jaar wordt. Tenzij u voor die tijd de AOW-leeftijd bereikt. Dan stopt de pensioenopbouw op dat moment. De premievrije pensioenopbouw geldt niet alleen voor uw ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen. Bovendien blijft u verzekerd voor het wezenpensioen.

  Let op!
  Bij arbeidsongeschiktheid blijft de opbouw van pensioen voor het inkomen tot € 110.111 via het flex pensioen doorlopen. U betaalt hiervoor geen premie meer. Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan heeft uw werkgever voor u een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u meer weten over deze verzekering? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

  Daarnaast heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA-uitkering. U bent automatisch verzekerd voor dit arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor dit arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximumsalaris. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van uw salaris voordat u arbeidsongeschikt werd. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.

  Om in aanmerking te komen voor het volledige verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen, moet u voor ten minste 80% arbeidsongeschikt zijn (volgens de normen van de WIA). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gelden andere uitkeringspercentages. Meer informatie en rekenvoorbeelden vindt u op onze website.

  Let op!
  Als het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt, moet u dit zo snel mogelijk melden aan Philips Pensioenfonds.

   

  Laag 3

  Wilt u meer weten over onze huidige pensioenregelingen, dan vindt u deze op onze downloadpagina. 

  Ga naar 'Downloads'
 • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik hier.

  Laag 2

  Pensioenreglement
  Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees ons pensioenreglement.

   

  Laag 3

  Wilt u meer weten over onze pensioenreglementen, dan vindt u deze op onze downloadpagina. 

  Ga naar 'Downloads'

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 • Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op. Voor uw eventuele kinderen is een wezenpensioen verzekerd. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u uit dienst gaat wegens arbeidsongeschiktheid. Bovendien hoeft u dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt. U bouwt deze pensioenen niet op over uw inkomen boven € 110.111.

Hoe bouwt u pensioen op?

 • U bouwt op drie manieren pensioen op:

  • A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  • B. Pensioen bij Philips Pensioenfonds. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  • C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
  Laag 2

  A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.

  De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

  Let op!
  Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

  B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
  De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw pensioenleeftijd als u tot dat moment bij Philips Pensioenfonds pensioen blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij werkgevers die u hiervoor misschien heeft gehad.

  C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
  U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werk. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

  Let op!
  Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

   

  Laag 3

  Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

  Ga naar 'Downloads'
 • U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de premie die beschikbaar is voor uw pensioen. Dit heet een collectieve beschikbare premieregeling (CDC).

  Laag 2

  U bouwt pensioen op in een middelloonregeling
  Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Philips Pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

  Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,85% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele verhoging (indexatie). Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

  Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op.

  Let op!
  De opbouw van pensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 110.111. Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

   

  Laag 3

  Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

  Ga naar 'Downloads'
 • U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Want over € 14.772 bouwt u (2020) geen pensioen op. De reden van de toepassing van dit ‘drempelbedrag’ is dat u van de overheid ook al een basispensioen ontvangt, de AOW. Over het brutoloon (tot maximaal € 110.111) min het drempelbedrag bouwt u elk jaar 1,85% aan pensioen op. Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan de opbouw worden verlaagd.

  Laag 2

  Opbouwpercentage
  Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,85% aan ouderdomspensioen op.

  Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op.

  Rekenvoorbeeld
  Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,85% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 185 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele verhoging (indexatie).

  Let op!
  De opbouw van pensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 110.111. Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen.

   

  Laag 3

  Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

  Ga naar 'Downloads'
 • U betaalt maandelijks een eigen bijdrage voor uw pensioen aan uw werkgever. Uw werkgever betaalt vervolgens een vast percentage van het bedrag waarover u pensioen opbouwt als pensioenpremie aan het Pensioenfonds. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Op uw salarisspecificatie ziet u de bruto hoogte van uw eigen bijdrage.

  Laag 2

  U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen
  U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw werkgever draagt een vast percentage van de pensioengrondslagen af waaruit de pensioenregeling betaald moet worden. Het vaste premiepercentage bedraagt totaal:

  - Voor het flex pensioen (cao) 29,4%
  - Voor het flex pensioen ES (Executives en Senior Directors) 30,3%

  Deze premie staat tot 2021 vast. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Philips-medewerkers betalen 2% van de pensioengrondslag aan de werkgever. Signify-medewerkers betalen 5% van de pensioengrondslag aan de werkgever. De pensioengrondslag is het deel van uw salaris tot maximaal € 110.111 dat meetelt voor pensioenopbouw.

  Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Philips Pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw salarisspecificatie. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw salarisspecificatie.

   

  Laag 3

  Wilt u meer weten? Ga dan naar onze downloadpagina voor handige documenten en formulieren.

  Ga naar 'Downloads'

Welke keuzes heeft u zelf?

 • Heeft u via een vorige werkgever pensioen opgebouwd? U kunt dit pensioen meestal meenemen naar Philips Pensioenfonds.

  Laag 2

  Waardeoverdracht
  Bent u van werkgever veranderd en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

  Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar? Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar Philips Pensioenfonds. We noemen dat waardeoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één pensioenuitvoerder hebben. Laat Philips Pensioenfonds dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij Philips Pensioenfonds. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de verschillen in de pensioenregelingen en van de financiële situatie van uw vorige pensioenuitvoerder en van Philips Pensioenfonds. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenuitvoerder. U ontvangt dit als u met pensioen gaat. U betaalt geen premie meer aan uw vorige pensioenuitvoerder en gaat verder met pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Kijk hier voor meer informatie over waardeoverdracht. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

  Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2 per jaar? Vraag dan aan uw vorige pensioenuitvoerder hoe de waardeoverdracht van kleine pensioenen is geregeld. Het kan zijn dat uw vorige pensioenuitvoerder er automatisch voor zorgt dat uw pensioen meegaat naar Philips Pensioenfonds als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Uw vorige pensioenuitvoerder checkt in dat geval jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. U hoeft dan niets door te geven. Heeft u de mogelijkheid om zelf te beslissen of u uw kleine pensioen meeneemt? Laat het dan aan Philips Pensioenfonds weten als u uw pensioen wilt meenemen.

  Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2 per jaar, dan vervalt het pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald. In ons jaarverslag leest u hoe wij met de vrijval van deze bedragen omgaan.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • U kunt uw pensioen vergelijken met andere pensioenregelingen met behulp van de Pensioenvergelijker.

  Laag 3

  Download de Pensioenvergelijker flex pensioen onder het kopje 'Pensioen 123' op onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Heeft u een partner die geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering van de Nederlandse overheid als u komt te overlijden? Dan kunt u - onder bepaalde voorwaarden - bij Philips Pensioenfonds een Anw-hiaatverzekering afsluiten.

  Laag 2

  Anw-hiaatverzekering
  Als u overlijdt, ontvangt uw partner van Philips Pensioenfonds een nabestaandenpensioen. Daarnaast heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Krijgt uw partner geen (volledige) Anw-uitkering van de overheid? Dan kunt u bij Philips Pensioenfonds vrijwillig een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Uw partner ontvangt dan na uw overlijden elke maand een extra bedrag van Philips Pensioenfonds.

  U kunt deze verzekering afsluiten als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. Daarnaast kunt u de Anw-hiaatverzekering alleen afsluiten binnen twee maanden nadat u:

  • in dienst bent gekomen bij Philips of Signify;
  • een (nieuwe) relatie krijgt;
  • een kind heeft gekregen.

  Per april 2020 is het maximaal te verzekeren bedrag € 18.084 per jaar. U kunt ook kiezen voor een ander bedrag: € 11.808 of € 5.904 per jaar. Het verzekerde bedrag verlagen kan op elk moment. Verhogen kan alleen als u een kind krijgt. Geeft u dit dan binnen twee maanden na de geboorte van uw kind aan ons door.

  De premie die u betaalt, hangt af van uw leeftijd en het verzekerde bedrag. De premie wordt ingehouden op uw bruto maandsalaris van uw werkgever. De Anw-hiaatverzekering loopt door tot u 68 jaar wordt. Als uw partner op dat moment jonger is, heeft u de mogelijkheid de verzekering tegen een individuele premie voort te zetten tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

  Uw verzekering stopt vanzelf als één van onderstaande situaties ontstaat:

  • Uw relatie is beëindigd.
  • U gaat weg bij Philips of Signify.
  • Uw partner bereikt de AOW-leeftijd.
  • Uw partner overlijdt.

  U kunt ook zelf altijd uw verzekering beëindigen. Wij zorgen ervoor dat u dan geen premie meer betaalt.

  Kijk hier voor de actuele premie. Meer informatie over de Anw-regeling van de overheid kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina. Hier kunt u ook het formulier 'Anw-hiaatverzkering' downloaden.

  Ga naar 'Downloads'
 • U bouwt pensioen op over het inkomen tot € 110.111. Verdient u meer, dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling van uw werkgever bij ABN AMRO Pensioenen (020 – 583 11 11).

  Laag 2

  Aparte pensioenregeling voor als u meer dan € 110.111 verdient
  De opbouw van pensioen is via het flex pensioen geregeld voor het inkomen tot € 110.111. Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Daarnaast heeft uw werkgever voor het inkomen boven € 110.111 bij ABN AMRO voor u standaard een risicoverzekering afgesloten voor nabestaandenpensioen bij overlijden en pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen op telefoonnummer 020 – 583 11 11. Of kijk op www.abnamropensioenen.nl/mijnpensioen/

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Wilt u (een deel van) het nabestaandenpensioen voor uw partner inruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

  Laag 2

  Nabestaandenpensioen inruilen voor ouderdomspensioen
  Naast ouderdomspensioen bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Dat betekent dat uw partner een inkomen ontvangt als u overlijdt. De hoogte van het nabestaandenpensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht.

  Gaat u met pensioen? Dan kunt u het opgebouwde nabestaandenpensioen (gedeeltelijk) inruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Dit kan een keuze zijn als uw partner zelf een toereikend inkomen heeft. Of misschien heeft u geen partner (meer). U kunt ook volledig afzien van een nabestaandenpensioen. Uw partner heeft dan geen recht meer op een nabestaandenpensioen als u overlijdt. U heeft dan wel recht op een hoger ouderdomspensioen zo lang u leeft.

  Let op!
  Als u bij uw pensionering gekozen heeft om wel of niet in te ruilen, kan deze keuze niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u een partner heeft, moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Wilt u eerder of later dan op uw pensioenleeftijd met pensioen gaan? Dat kan. Uw pensioenleeftijd moet wel liggen tussen 60 en 70 jaar. Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan ontvangt u nog geen AOW-pensioen van de overheid. U kunt dan tot uw AOW-leeftijd een overbruggingspensioen inkopen.

  Laag 2

  Eerder stoppen of langer doorwerken
  Als deelnemer aan het flex pensioen kunt u zelf kiezen wanneer u met pensioen wilt gaan. Uw pensioenleeftijd moet wel tussen de 60 en 70 jaar liggen.

  In plaats van met pensioen te gaan op 68 jaar kunt u er dus voor kiezen om langer door te werken. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u doorwerkt. Wilt u tussen 67 jaar en 70 jaar met pensioen gaan? Dat kan alleen na instemming van Philips. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement (bij Downloads).

  U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd.

  U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u tot uw AOW-leeftijd een overbruggingspensioen inkopen bij Philips Pensioenfonds. Gaat uw AOW-leeftijd na het ingaan van uw pensioen nog omhoog? Dan kunt u tot uw oude AOW-leeftijd nog kiezen om uw overbruggingspensioen aan te passen aan uw nieuwe AOW-leeftijd. De hoogte van dit overbruggingspensioen kunt u zelf bepalen.

   

  Laag 3

  Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement. Deze is terug te vinden op onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • U kunt ervoor kiezen om in de eerste jaren na uw pensionering meer pensioen te krijgen. En daarna minder. Dit heet de hoog-laagregeling.

  Laag 2

  Beginnen met een hoger pensioen
  U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. We noemen dit de hoog-laagregeling. U kunt een hoger pensioen ontvangen tot u uw AOW-pensioen van de overheid gaat ontvangen of tot u 72 jaar wordt. Daarna is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht staat.

  Let op!
  Dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Meer laden...

Hoe zeker is uw pensioen?

 • De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Philips Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. 
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd. 
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  Laag 2

  Welke risico’s zijn er?
  De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s kunnen leiden tot een tekort.

  De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Philips Pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

  Philips Pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

  Philips Pensioenfonds gebruikt de totale pensioenpremie, met vermindering van kosten, voor het financieren van uw jaarlijkse pensioenopbouw van 1,85%. Is in een jaar de storting van de pensioenpremie niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te financieren? Dan wordt het opbouwpercentage voor dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op.

  Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Philips Pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

  Er zijn meer risico’s waar Philips Pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Philips Pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Philips Pensioenfonds leest u in ons jaarverslag. 

  Besluiten van het Algemeen Bestuur over het indexatiebeleid zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden.

  Lees hier meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

   

  Laag 3

  Het jaarverslag en andere handige documenten vindt u op onze downloadpagina. 

  Ga naar 'Downloads'

   

 • Philips Pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen elk jaar mee te laten groeien met de collectieve cao-schaalaanpassing bij Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Dit heet ‘indexatie’. Indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Philips Pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen in de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

    Verhoging
  per 1 april
  Onze ambitie Prijsstijging
  2020 0,64% 2,0% 1,8%
  2019 2,25% 3,0% 2,2%
  2018 0,22% (en 0,38% per 1 november) 1,5% 1,5%

   

  Laag 2

  Welvaartsvast pensioen / Verhoging van uw pensioen
  Geld wordt ieder jaar minder waard als prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde bedrag minder kopen dan het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Philips Pensioenfonds probeert daarom uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de looninflatie (de collectieve cao-schaalaanpassing binnen Philips, ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Dat noemen wij onze ‘ambitie’.

  Indexatie niet altijd mogelijk
  Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de collectieve cao-schaalaanpassing. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële situatie van Philips Pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad te laag is, kan het zo zijn dat Philips Pensioenfonds uw opgebouwde pensioen niet of niet volledig kan verhogen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan eventuele gemiste indexatie worden ingehaald.

  Jaarlijks besluit
  Het Algemeen Bestuur besluit ieder jaar of en in welke mate uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd door indexatie. Dat gebeurt op basis van de zogenoemde indexatiestaffel. Daarin is vastgelegd bij welke beleidsdekkingsgraad gehele of gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden. Het Algemeen Bestuur kan altijd besluiten om af te wijken van de indexatiestaffel. Meer informatie hierover leest u hier

  Houdt uw pensioen zijn waarde?
  De afgelopen jaren heeft Philips Pensioenfonds de pensioenen als volgt geïndexeerd*:

      Verhoging
  per 1 april
    Onze ambitie   Stijging van de prijzen
  2020 0,64% 2,0% 1,8%
  2019 2,25% 3,00% 2,20%
  2018 0,22%
  0,38%**
  1,50% 1,50%
  2017 0,00% 2,10% 1,70%
  2016 0,00% 1,60% 0,60%
  2015 0,0% 1,50% 0,0%
  2014 2,05% 4,50% 1,40%
  2013 0,00% 3,00% 3,00%
  2012 0,00% 0,75% 2,50%
  2011 0,00% 0,00% 2,00%
  2010 1,00%** 1,00% 0,80%

  * De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
  ** Verhoging per 1 november

  Verhogen van uw pensioen na ontslag of pensionering
  Gaat u met ontslag of met pensioen? Dan past Philips Pensioenfonds uw pensioen op een andere manier aan. Philips Pensioenfonds probeert dan ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de prijsinflatie, gebaseerd op de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Als we te weinig financiële buffers hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:
  - We verhogen uw pensioen niet (volledig) door indexatie.
  - In het uiterste geval verlagen wij uw opgebouwde pensioen.
  De premie die beschikbaar is voor uw pensioen, kan in een jaar onvoldoende zijn. Is de premie onvoldoende? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.

  Laag 2

  Als er een tekort is
  Het kan gebeuren dat Philips Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de pensioenen niet verhogen (indexeren) of het opbouwpercentage van 1,85% verlagen. In beide gevallen bouwt u minder pensioen op. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Philips Pensioenfonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

  Philips Pensioenfonds heeft de pensioenen tot nu toe nog nooit verlaagd.

  Meer informatie over hoe Philips Pensioenfonds er financieel voor staat, leest u hier.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'

Welke kosten maken wij?

 • Philips Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Pensioenuitvoeringskosten
  • Vermogensbeheerkosten
  • Transactiekosten
  Laag 2

  Welke kosten maken wij?
  Philips Pensioenfonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daaronder vallen de kosten voor het betalen van de pensioenen en het innen van de premies.

  Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen die voor ons het vermogen beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij het aankopen of verkopen van aandelen of obligaties.

  Op onze website en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina. Hier kunt u ook ons jaarverslag downloaden.

  Ga naar 'Downloads'

Wanneer moet u in actie komen?

 • Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

  Laag 2

  Als u verandert van pensioenuitvoerder
  Als u van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

  Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 497,27 per jaar? Dan beslist u zelf of u uw bij Philips Pensioenfonds opgebouwde pensioen meeneemt. We noemen dat waardeoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van Philips Pensioenfonds en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Philips Pensioenfonds staan en wordt het vanaf 68 jaar aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Philips Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

  Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt Philips Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Philips Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Philips Pensioenfonds.

  Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2 per jaar, dan vervalt het pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald. In ons jaarverslag leest u hoe wij met de vrijval van deze bedragen omgaan.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina. Daar vindt u ook ons jaarverslag terug. 

  Ga naar 'Downloads'

   

 • Als u arbeidsongeschikt wordt.

  Laag 2

  Als u arbeidsongeschikt wordt
  Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt en uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Wijzigt uw arbeidsongeschiktheid? Dan informeert het UWV ons automatisch. U krijgt wijzigingen in de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid ook zelf van het UWV. U bent verplicht om deze informatie aan Philips Pensioenfonds door te geven. Dit om te voorkomen dat uw pensioenopbouw en uw arbeidsongeschiktheidspensioen ten onrechte te hoog of te laag zijn. U kunt dit doen door ons een kopie van de brief van het UWV toe te sturen.

  Let op!
  Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan heeft uw werkgever voor de opbouw van uw pensioen over uw inkomen boven € 110.111 een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Wijzigt de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid? Geef dit dan ook door aan ABN AMRO Pensioenen.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Als gaat u trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

  Laag 2

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw partner bij uw overlijden recht op nabestaandenpensioen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op MijnPPF kunt u zien hoeveel pensioen uw partner na uw overlijden ontvangt. Vindt u dat het nabestaandenpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

  Let op!
  Als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u uw partner aanmelden bij Philips Pensioenfonds. U kunt uw partner aanmelden via het formulier 'Partnerregistratie'. Alleen als uw partner bij ons bekend is, heeft hij/zij recht op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Meer informatie hierover leest u hier.

  Woont u buiten Nederland? Geef ons dan altijd door dat u gaat trouwen, ongehuwd samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

  Let op!
  Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan heeft uw werkgever voor de opbouw van uw nabestaandenpensioen over uw inkomen boven € 110.111 een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Wijzigt uw burgerlijke staat? Geef dit dan ook door aan ABN AMRO Pensioenen.

   

  Laag 3

  Onder andere het formulier 'Partnerregistratie' vindt u op onze downloadpagina onder 'Formulieren'

  Ga naar 'Downloads'
 • Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

  Laag 2

  Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt
  Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner andere afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. U of uw ex-partner moet Philips Pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele andere afspraken. Dat moet binnen twee jaar na de datum van de scheiding.

  Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet als u en uw partner ongehuwd samenwoonden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

  Uw ex-partner heeft ook recht op het nabestaandenpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het nabestaandenpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner geen nabestaandenpensioen wil en er afstand van doet. Dan moet u dat aan Philips Pensioenfonds laten weten.

  Let op!
  Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het nabestaandenpensioen. Als u ongehuwd samenwoont en u gaat uit elkaar, moet u uw partner afmelden. U kunt uw partner afmelden via het formulier 'Partnerregistratie'.

  Woont u buiten Nederland en eindigt uw relatie? Meld uw partner dan altijd bij ons af.

  Let op!
  Heeft u een inkomen boven € 110.111? Dan heeft uw werkgever voor de opbouw van uw nabestaandenpensioen over uw inkomen boven € 110.111 een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Wijzigt uw burgerlijke staat? Geef dit dan ook door aan ABN AMRO Pensioenen.

   

  Laag 3

  Onder andere het formulier 'Partnerregistratie' vindt u op onze downloadpagina onder 'Formulieren'

  Ga naar 'Downloads'
 • Als u verhuist naar het buitenland.

  Laag 2

  Als u verhuist naar het buitenland
  Geef uw nieuwe adres door aan Philips Pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Ga daarvoor naar 'Contact'. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl

  Let op!
  Ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Philips Pensioenfonds informeren over uw nieuwe adres.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Laag 2

  MijnPPF
  In Mijn PPF kunt u:

  • precies zien hoeveel u op dit moment aan pensioen(en) heeft opgebouwd in het flex pensioen;
  • zelf uitrekenen hoe hoog uw pensioen is op uw pensioendatum;
  • zien wat de financiële gevolgen zijn van uw keuzes.

   

  Mijnpensioenoverzicht.nl
  Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

  Laag 2

  Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
  De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ hierboven in de tweede laag van Pensioen 1-2-3.

  Let op!
  Een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Heeft u een vraag? Ga naar het Contactformulier.

  U kunt ook bellen met de Klantenservice op telefoonnummer 030 - 277 56 40. Belt u vanuit het buitenland, dan is het telefoonnummer + 31 30 - 277 56 40. U bereikt ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

   

  Laag 2

  Als u vragen heeft
  Voor alle vragen over uw pensioenregeling gaat u naar 'Contact'. U kunt ook bellen met de Klantenservice op telefoonnummer 030 - 277 56 40. Belt u vanuit het buitenland, dan is het telefoonnummer + 31 30 - 277 56 400. U bereikt ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

   

  Laag 3

  Meer weten? Ga naar onze downloadpagina.

  Ga naar 'Downloads'
 • Meer laden...

Boven